Prevádzkový poriadok

  • Pokladňa je otvorená 1 hodinu pred začiatkom predstavenia.
  • Vstup do kina je povolený len s platnou vstupenkou na dané filmové predstavenie
  • Sála je zvyčajne sprístupnená 30 minút pred začiatkom filmového predstavenia.
  • Kino bude uzatvorené 5 minút po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným príchodom a nevhodným správaním nevyrušovali divákov predstavenia.
  • Zakúpené  vstupenky, ako aj vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
  • Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.
  • Hrací profil môže byť upravený pri príležitosti konania rôznych prehliadok, festivalov,  v období prázdnin a pod..
  • Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný !
  • V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýchkoľvek záznamov (audio, video). V prípade porušenia tohto zákazu je divák povinný tento okamžite odstrániť a opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade zistenia závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona.
  • V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
  • Po opustení budovy kina po začatí predstavenia, nebude návštevníkovi opätovný návrat umožnený.

 Veková prístupnosť

Podmienky týkajúce sa vekovej vhodnosti a prístupnosti filmov - (Zákon o audiovízii – zák. č. 40/2015 zb.)

 • Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov.
 • U filmov s nevhodnosťou a neprístupnosťou do 18 rokov nie je návšteva mladších osôb možná ani so súhlasom zákonného zástupcu, alebo v sprievode dospelej osoby.
 • U filmov s vekovou nevhodnosťou do 15 rokov je možná návšteva osoby mladšej 15 rokov iba za predpokladu, že dosiahla vek minimálne 12 rokov a k návšteve dal súhlas jej zákonný zástupca.
 • V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaná opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.
 • Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov. Zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 

 • Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymieňať!

 • Zmena programu vyhradená!

 • Informácie o kine Vám ochotne podáme Po - Pia od 7:00 - 15:00 hod. na telefónnom čísle: +421 43 5392 276